0

Privacy

Privacy verklaring
Woodcomposiet

Woodcomposiet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Woodcomposiet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer u de Woodcomposiet website bezoekt, worden er verschillende gegevens verzameld om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Woodcomposiet respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Woodcomposiet zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Hieronder kunt u lezen welke gegevens Woodcomposiet verzamelt, voor welke doelen en hoe u dit kunt aanpassen. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Woodcomposiet zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Als u een bestelling bij Woodcomposiet plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Woodcomposiet zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Woodcomposiet kan uw gegevens doorgeven aan derden, voor zover dit voor deze partij nodig is om werkzaamheden voor Woodcomposiet uit te voeren. Denk hierbij aan adresgegevens die wij aan onze transporteur verstrekken voor uw zending. De informatie die u aan Woodcomposiet geeft behandelen wij met de grootst mogelijke zorg.
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Woodcomposiet verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde.
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Woodcomposiet de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam.
- Tussenvoegsel.
- Achternaam.
- (Levering) Adres.
- (Zakelijk) Telefoonnummer.
- (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Woodcomposiet opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst in de order- en/of financiële administratie met een maximum van 10 jaar.

Doel waarvoor Woodcomposiet de gegevens heeft verzameld
- Naam: Voor de juiste aanhef in communicatie over bijvoorbeeld uw order en factuur.
- Adres en postcode: Voor aflevering van uw order op het juiste adres of voor het juiste adres op de factuur.
- Telefoonnummer: Voor telefonische communicatie en het versturen van leveringsinformatie.
- Emailadres: Voor het digitaal versturen van informatie over uw bestelling. Voor het antwoorden op uw vragen die u online plaatst. Voor het versturen van informatie betreft het verzenden van uw order.
- Bekeken producten en pagina’s: Om de door u bezochte pagina’s te analyseren en u daarop aangepaste content te kunnen tonen. Om de functionaliteit, inhoud en bekendheid van de website te verbeteren. Om de door u in uw winkelwagentje geplaatste producten een paar dagen in uw winkelwagen te laten staan.
- IP-adres: Ter voorkoming van fraude en andere strafbare gedragingen en ter herkenning van de gebruiker.
- Alleen voor bedrijven; Bedrijfsnaam, btw nr., kvk nr., wachtwoord en orderhistorie: Om de juiste factuur te kunnen sturen. Het wachtwoord is ten behoeve van het account en in het account vindt u de eerdere transacties om uw nieuwe bestelling te vergemakkelijken.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de transporten van u order;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
Woodcomposiet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Woodcomposiet van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
- Het beveiligen van financiële transacties wordt gedaan via een HTTPS-encryptie.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Woodcomposiet gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij ons geen cookies ontvangt.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Woodcomposiet / Wood Processing Guyana Nederland BV
Jan Glijnisweg 8a
1703 RL Heerhugowaard
info@woodcomposiet.nl